Uitnodiging

 

Van 12 januari tot 15 januari 2023 gaat Agriflanders door in Expo Gent.

Agriflanders is de grootse Vlaamse land- en tuinbouwbeurs. Met meer dan 350 exposanten op een beursvloer van ruim 50.000m² focust zij op de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij én mechanisatie op erfniveau.

Ook AB Register is van de partij en wil u graag verwelkomen op stand 1414.

Boek op voorhand reeds een AB Register consultatie in en maak kans op een heerlijke streekproductenmand ter waarde van €75.

Boek een AB Register consultatie in en volg een korte toelichting over AB Register of stel de vragen die u heeft over het AB Register.

Antwoord vervolgens op de schiftingsvraag  en wie weet bent u de gelukkige winnaar van één van de vier streekproductenmanden boordevol lekkers.*

Dagelijks zal er om 17u15 één productmand worden verloot. Waarde van één productmand: 75 euro.

Boek uw AB Register consultatie hier in.

Tot slot bieden we jullie graag een drankje aan op VLAM-stand 1414!

Graag tot dan,

*Eén deelname per actieve AB Register producent. Wedstrijdreglement hieronder beschikbaar.

 

 

Wedstrijdreglement


Artikel 1 : Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door AB Register vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Koning Albert II-laan 35 bus 54 in 1030 Brussel, met KBO-nr. 0689.903.689 en RPR Brussel, hierna genoemd ‘de Organisator’.

Het reglement is beschikbaar op de beurs Agriflanders 2023 en vrij toegankelijk op de website www.abregister.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar AB Register vzw, Koning Albert II laan 35, bus 54, 1030 Brussel, t.a.v. AB Register vzw.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd staat open voor alle gekende actieve producenten van varkens, pluimvee, melkvee en vleesvee die deelnemen aan het AB Register. Een deelnemer/beslagnummer mag slechts één keer deelnemen.

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt op de beurs Agriflanders te Gent. De wedstrijd start op donderdag 12 januari 2023 bij de aanvang van de beurs en stopt op 15 januari 2023 om 16:45:00 uur. Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 15 januari 2023 uiterlijk om 16:45:00 uur worden in aanmerking genomen. Er zal dagelijks één prijs worden verloot op basis van een schiftingsvraag. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de Organisator werd geregistreerd.

De deelnemer dient een AB Register consultatie op voorhand in te boeken en te volgen op de stand van AB Register, stand 1414. Een deelnemer neemt pas deel als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De deelnemer is een actieve AB Register producent van varkens, pluimvee of melkvee of vleesvee
 • De afspraak wordt ingeboekt via: https://calendly.com/asblabregistervzw/agriflanders2023?month=2023-01
 • De deelnemer is aanwezig op het afgesproken tijdstip en volgt de AB Register toelichting
 • Bij het inboeken van de afspraak wordt de naam, e-mailadres, telefoonnummer en beslagnummer ingevuld
 • De deelnemersgegevens op het wedstrijdformulier worden volledig ingevuld, met name het beslagnummer moet ingevuld zijn voor producenten
 • De deelnemer moet zijn handtekening plaatsen onder de vermelding dat de deelnemer op de hoogte is dat de persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor de wedstrijdorganisatie.

Artikel 4: Prijs

Er worden in totaal 4 winnaars (per dag één winnaar) bepaald onder de deelnemers met de best benaderende antwoorden op de schiftingsvraag. Indien er dagelijks meerdere winnaars boven het maximumaantal van één zouden bepaald worden met een gelijk antwoord op de schiftingsvraag, wordt de winnaar tussen hen willekeurig getrokken.

De wedstrijdprijs omvat per winnaar een productmand met streekproducten, ter waarde van €75,- per productmand. Er wordt dagelijks onder de deelnemende deelnemers één mand ter waarde van €75 verloot.

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door AB Register vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 5: Winnaar

De winnaars worden dagelijks om 17:15:00 uur via telefoon of e-mail op de hoogte gebracht. Het telefoonnummer en e-mailadres, ingevuld op het wedstrijdformulier, zullen hiervoor gebruikt worden. Er zal geen rekening worden gehouden met incorrecte contact- en adresgegevens via privébericht doorgegeven. In het geval een van de door de deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden zijn om de deelnemer - ook als winnaar – van de wedstrijd uit te sluiten.

Artikel 6: Verloop wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 9: Privacyvoorwaarden

Vzw AB Register vzw, met zetel te Koning Albert II-laan 35 bus 54, 1030 Brussel, met KBO-nr. 0689.903.689 en met RPR Brussel is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze wedstrijd.

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website ‘www.abregister.be’ worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en voornaam
 • Beslagnummer, ordenummer of BTW-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om op te nemen in het deelnemersgeheel, om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers, op de website van de Organisator of mededeling aan een deelnemer).

De deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de persoonsgegevens.

Artikel 10: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 11: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is beschikbaar tijdens de openingsuren van Agriflanders 2023 in Gent. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de organisator kan doen gelden.

 

 

Blijf op de hoogte!