24 februari 2021

Aanpassingen in AB Register naar aanleiding van het Belplume grootgebruikersplan

Eerstdaags zullen de pluimveehouders een nieuw bedrijfsrapport van AB Register ontvangen betreffende de benchmarkperiode 01/01/2020 tot 31/12/2020. In het nieuwe benchmarkrapport voor pluimvee zijn er enkele zaken gewijzigd in vergelijking met de benchmarkrapporten uit het verleden.

Aanpassingen in het antibiotica rapport voor pluimvee

Eerstdaags zullen de pluimveehouders een nieuw bedrijfsrapport van AB Register ontvangen betreffende de benchmarkperiode 01/01/2020 tot 31/12/2020. In het nieuwe benchmarkrapport voor pluimvee zijn er enkele zaken gewijzigd in vergelijking met de benchmarkrapporten uit het verleden. Hieronder worden de belangrijkste aanpassingen opgesomd.

1.     Wijziging BD100 berekening

a)      Gestandaardiseerd gewicht in plaats van groeicurve

Doeldier                                                Vast standaard gewicht

Braadkip                                              1 kg (hetzelfde als bij Sanitel-Med)
Legkip                                                  2 kg (hetzelfde als bij Sanitel-Med)
Opfok legkip                                        1 kg
Ouderdier braad                                  3,5 kg
Ouderdier leg                                      1,9 kg
Opfok ouderdier braad                        1 kg
Opfok ouderdier leg                            1 kg

Door de groeicurve af te schaffen zal de berekening van de resultaten voor AB Register en Sanitel-Med naar elkaar komen. Het tijdstip van de verschaffing heeft namelijk geen invloed meer op de berekening van de BD100.

b)     Lopende rondes worden meegenomen in de BD100

In het verleden werden enkel de rondes afgesloten tijdens de rapporteringsperiode opgenomen in het benchmarkrapport. Vanaf heden zullen ook de nog lopende rondes opgenomen worden in het benchmarkrapport. De BD100 zal dus berekend worden op basis van de afgesloten en nog steeds lopende loten tijdens de rapporteringsperiode.

De genomen maatregelen zullen op deze manier sneller geëvalueerd kunnen worden. Daarnaast zal er in geval van een lange rondeduur een beter inzicht gegeven kunnen worden in de evolutie van het antibioticagebruik.

2.     Vaste grenswaarden

In het verleden werd er gewerkt met variabele grenswaarden voor het benchmarken van pluimveebedrijven, waarbij de rode bedrijven behoren tot de 10% hoogste gebruikers (grootgebruikers) en de groene bedrijven behoren tot de 50% laagste gebruikers (laaggebruikers). de gele bedrijven zijn bedrijven met een benchmarkresultaat tussen groot-en laaggebruikers (aandachtsgebruikers).

Vanaf heden zal er gewerkt worden met ‘vaste grenswaarden’:

Doeldier                                                       Nieuwe grenswaarden

Braadkippen                                                 6-14
Ouderdier braad                                           1-4
Ouderdier leg                                               3
Opfok ouderdier braad                                 1-4
Opfok ouderdier leg                                     1,5
Opfok legkip                                                 1,5
Legkippen                                                    3

3.     Halfjaarlijks rapport in plaats van kwartaal rapport

Er zal twee keer per jaar in plaats van vier keer per jaar een rapport uitgestuurd worden voor pluimvee. Het 2020.WINTER rapport zal in februari 2021 uitgestuurd worden en het 2021.ZOMER rapport zal in augustus 2021 uitgestuurd worden.

4.     Actieboodschappen

Iedere pluimveehouder zal een individueel traject krijgen vanuit het Belplume grootgebruikersplan, meer informatie kan u consulteren via de Belplume addenda 02-2021. In het antibiotica rapport zal steeds staan welke actie er ondernomen dient te worden.

Aanpassingen in het AB Register portaal

1. Actieboodschappen in AB Register

In uw verschaffersportaal zal u ook deze actieboodschappen kunnen raadplegen voor uw klanten per rapport.
De actieboodschappen worden in het portaal als volgt afgekort:

Actiecode             Omschrijving
KA1                        1e actieplan (korte rondeduur)
KA2                        2e actieplan (korte rondeduur)
KA3                        3e actieplan (korte rondeduur)
KS                          Sanctie (korte rondeduur)
KE                          Evaluatie huidig actieplan (korte rondeduur)
LA1                        1e actieplan (lange rondeduur)
LA2                        2e actieplan + advies 3e partij (lange rondeduur)
LS                          Sanctie (lange rondeduur)
LE                          Evaluatie huidig actieplan (lange rondeduur)
!W                          Waarschuwing
OA                         Online actieplan - in te vullen door de producent
OK                         Groen rapport
F                            Foutenrapport

2. Online actieplan in AB Register

Het online actieplan kan enkel door de pluimveehouder in zijn producentenportaal ingediend worden. Het online actieplan kan wel geconsulteerd worden door de verschaffer in het verschaffersportaal.

De pluimveehouder zal onder het tabblad ‘Bedrijfsrapporten’ een overzicht krijgen van de te in orde brengen actieplannen. Het actieplan kan ingevuld te worden door te klikken op ‘Online actieplan indienen’.

3. Actieplannen indienen als verschaffer

De actieplannen (1ste actieplan, 2e actieplan en 3e actieplan) kunnen wel via het verschaffersportaal ingediend worden. De in te vullen actieplannen kan u terugvinden op de website van Belplume en zitten ook als bijlage achteraan in het antibiotica rapport. U kan een actieplan indienen door onder de tab ‘Mijn rapporten’ op de lichtblauwe ‘actie’ te klikken aan de rechterkant.
Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm waar u een bestand kan uploaden:
Voeg een bestand toe, bevestig dat de informatie volledig en correct is en klik op ‘Actieplan doorsturen’. De producent zal het ingediende actieplan ook kunnen bekijken via het producentenportaal. Vervolgens zal dit actieplan door Belplume bekeken worden.
 
U kan achteraf ook nog altijd uw ingediende actieplannen bekijken. Hiervoor moet u klikken op lichtblauwe ‘actie’. Vervolgens verschijnt een scherm waar u het bestand kan openen.

4. Opvolging van de rapporten in AB Register

Filtermogelijkheden

Als verschaffer zal u bij mijn rapporten filters kunnen instellen om op deze manier gemakkelijker het overzicht te bewaren van de nog te ondernemen acties.

De nieuwe filter ‘in orde’ stelt u in de mogelijkheid om te zien voor welke rapporten er nog actie (actieplan/online actieplan) ondernomen dient te worden. Daarnaast kan u ook op de ‘rapport status’ filteren en kan u zo een onderscheid maken tussen de statussen.

Exporteren van de gegevens naar MS Excel

De rapporten zullen geëxporteerd kunnen worden naar MS Excel, zo zal u in de mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld alle ‘rode’ rapporten te exporteren naar MS Excel.
Onderaan het overzicht van de rapporten kan u dit doen door te klikken op de knop ‘Exporteer dit resultaat’.
U kan achteraf ook nog altijd uw ingediende actieplannen bekijken. Hiervoor moet u klikken op lichtblauwe ‘actie’. Vervolgens verschijnt een scherm waar u het bestand kan openen.

Blijf op de hoogte!