FAQ Verschaffers

Verschaffers ontvangen een gebruikersnaam en paswoord wanneer zij zichzelf registreren in het AB Register. De aanmeldprocedure wordt uitgebreid toegelicht in het reglement dat u kunt downloaden ter hoogte van de nuttige documenten.

Voor verschaffers die via automatische koppeling de registraties doorgeven is het soms eenvoudiger om alle verschaffingen van alle klanten ineens op te laden. Het AB Register laat dit toe, maar stoot de gegevens af die niet relevant zijn. Enkel de registraties voor veehouders die deelnemen aan AB Register worden bijgehouden. Alle andere registraties worden niet ingelezen en worden dus ook niet geanalyseerd. Voor de varkenshouders is er naast de gewone AB Register deelnemer, waarvoor elke type verschaffer alle registraties kan inlezen, sinds 01/10/2017 ook een mogelijkheid om als ‘niet-AB Register deelnemer’ toe te treden tot het AB Register. Voor deze niet-AB Register deelnemers kunnen ENKEL de voorschriften doorgegeven worden door de mengvoederfirma en de apotheker. Voor meer informatie hierover verwijzen we u door naar het reglement voor AB Register varkens.

Vanaf 01/01/2017 kunnen verschaffers wijzigingen aanbrengen aan alle velden van de registraties. Deze wijzigingen moeten altijd gebeuren voor de 4 ‘data lock points’: 15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari. Na deze ‘data lock points’ kunnen de registraties niet meer gewijzigd worden door de verschaffers. Daarna kan u in uw verschaffersportaal de registraties niet langer zelf wijzigen, u kan hiervoor contact opnemen met de helpdesk: helpdesk@abregister.be.

 

De referentielijst met cti-ext codes krijgt op regelmatige tijdstippen een update. Nieuwe producten worden zo snel mogelijk toegevoegd. Indien u toch antibiotica verschaft hebt die niet terug te vinden zijn op de lijst, dient u contact op te nemen met de helpdesk. Het product zal zo snel mogelijk worden gecontroleerd en toegevoegd waarna u de registratie kan uitvoeren.

Bedrijfsrapporten worden vanuit AB Register overgemaakt aan de betreffende producenten. Dit gebeurt via mail. De rapporten zullen eveneens ter beschikking worden gesteld via de webapplicatie. Vanaf 01/01/2017 kan elke dierenarts een volmacht krijgen voor de producenten waar hij de bedrijfsbegeleiding doet. Voor deze producenten kan de bedrijfsbegeleidende dierenarts alle registraties en rapporten raadplegen. Elke producent kan echter wel nog via zijn portaal een volmacht verstrekken aan andere verschaffers die hij ook toegang tot zijn registraties en rapporten wil geven.

Bij de koppeling AB Register - Sanitel-Med wordt er gekeken naar het documentnummer (= nummer van het Toedienings- en Verschaffingsdocument (T&V), voorschrift of (elektronisch) voorschrift gemedicineerd voeder) van een bepaalde registratie. Wanneer een document al in Sanitel-Med gekend is, wordt deze registratie tegengehouden. De verschaffer kan in zijn portaal controleren welke registraties werden tegengehouden en waarom.

Alle registraties voor varkens worden gekoppeld met Sanitel-Med.
Voor pluimvee worden momenteel enkel de registraties voor braadkippen en leghennen gekoppeld. Enkel voor deze categorieën is er een wettelijke verplichting in Sanitel-Med.
Momenteel is er nog geen wettelijke verplichting voor rundvee voor registratie in Sanitel-Med. Hiervoor wordt dus momenteel geen koppeling gedaan.

AB Register voorziet 4 keer per jaar een koppeling met Sanitel-Med. Deze zijn vooraf vastgelegd door middel van data lock points (15 april, 15 juli, 15 oktober en 15 januari). Per koppeling worden alle registraties van het voorgaande kwartaal doorgegeven. Het is daarom van het grootste belang om alle registraties tijdig in te geven in het AB Register. Afhankelijk van het data lock point is dit ten laatste op 7 april, 7 juli, 7 oktober en 7 januari.

Terugname van medicatie (= negatieve registratie) wordt niet aanvaard in AB Register omdat dit wettelijk bepaald is en tevens ingaat tegen de goede distributiepraktijken. Wel kan de verschaffer wijzigingen aanbrengen aan zijn registraties via zijn portaal. De verschaffer kan zelf geen volledige registratie verwijderen, hiervoor moet contact worden opgenomen met de helpdesk van AB Register.

Momenteel is er enkel een wettelijke verplichting tot registratie in Sanitel-Med voor varkens, braadkippen, leghennen en vleeskalveren (sinds 27/2/17). Voor rundvee is er tot op nu nog geen wettelijke verplichting.

Bij varkens en pluimvee wordt er gewerkt met verpakkingen van een medicijn. Omdat er bij rundvee vaak medicijnen worden toegediend bij de dieren, moet het mogelijk zijn om per eenheid te werken. Per medicijn zal dus worden gewerkt met een eenheid (vloeistof (ml), poeders (gram), tabletten (per eenheid), droogzetters (tube) en presentatie (combinatie van poeder en vloeistof)).

In de bijlage van de leidraad zijn alle velden in detail opgenomen. Hier kan je vinden hoe je bepaalde zaken moet ingeven en welke codes hier eventueel voor gebruikt moeten worden.

Daarnaast is het ook mogelijk om de codes die nu al gebruikt worden in het boekhoudsysteem, te linken met de codes van AB Register via de Mapping module in het portaal. Ook hiervoor vind je alle details terug in de leidraad.

Elke DAP die zich aanmeldt via het registratieformulier op onze website heeft een AB Register account en kan registraties ingeven in het systeem voor alle actieve veehouders in het systeem (= alle melkveehouders die hun toestemming tot koppeling hebben gegeven in het MCC portaal, alle actieve vleesveehouders en alle actieve varkens- en pluimveehouders). Op die manier kunnen zowel bedrijfsdierenarts als plaatsvervanger registraties doen in AB Register. Het is wel enkel de bedrijfsdierenarts die een automatische volmacht krijgt en dus automatische inzage heeft in het volledige dossier van de producent. Daarnaast kan de veehouder zelf wel nog een verstrekte volmacht geven aan bvb. de plaatsvervanger.

Voor alle runderen die zijn ingeschreven als melkvee, mixed of vleesvee, moeten alle registraties in AB Register geregistreerd worden onder de correcte leeftijdscategorie.

Er wordt gewerkt in AB Register op DAP niveau. U doorloopt als DAP de aanmeldprocedure en krijgt één login per DAP. Indien meerdere dierenartsen actief zijn in de dierenartsenpraktijk, moeten de individuele dierenartsen nog aangemeld worden in het portaal via de knop ‘Mijn praktijk’.

Let wel: Wanneer men de individuele dierenartsen niet beheert, kunnen de antibiotica niet correct worden geregistreerd. Registraties worden enkel aanvaard indien de betrokken dierenarts de status ‘actief’ heeft. Het is daarom van essentieel belang dat de verantwoordelijke deze lijst steeds up-to-date houdt.

Neen, er is geen compensatie, de dierenarts is vrij om zelf een vergoeding aan zijn klanten hiervoor te vragen.

Neen, het ordenummer en het Sanitelnummer zijn verschillend. Het ordenummer is het nummer dat elke dierenarts ontvangt bij inschrijving in de Orde der Dierenartsen en is opgebouwd uit N of F (afhankelijk van de taalrol) en 4 cijfers. Indien de praktijk werkt met een diergeneeskundig rechtspersoon is het ordenummer opgebouwd uit R (nl) of M (fr) en 4 cijfers. Het Sanitelnummer wordt gecreëerd vanuit Sanitel en kan de dierenarts terugvinden door in te loggen in ‘Veeportaal’. In dit portaal wordt het Sanitelnummer benoemd als ‘Nummer operator’ of ‘Party number’. Het nummer heeft volgend format: BE met 8 of 9 cijfers.

Neen, het AB Register werkt enkel op niveau van het beslag. U geeft dus enkel de totale hoeveelheid toegediende & verschafte antibiotica per beslag in.

Neen, dit is niet nodig. U zal in het verschaffersportaal toegang hebben tot de diersoorten varkens, pluimvee en rundvee.

Neen, een veehouder kan zelf niets aanpassen in zijn portaal. Hij kan enkel controleren of zijn gegevens correct zijn. Indien hij een fout opmerkt, moet hij corrigerende stappen ondernemen door zijn dierenarts te contacteren.

Ja, voor elke Vlaamse IKM gecertificeerde melkveehouder en Belbeef gecertificeerde vleesveehouder moet u de toegediende & verschafte antibiotica registreren. Voor alle melkveehouders die hun toestemming tot koppeling hebben gegeven in het MCC portaal kan u registreren. De rundveehouders die erkend zijn door Belbeef zullen automatisch in de AB Register databank aanwezig zijn.

Hij kan zijn portaal laten raadplegen door een externe persoon. Zo kan hij zijn aanmeldgegevens aan de dierenarts, zuivelfabrikant, enz. geven.

Voor alle diersoort-categorieën is dit hetzelfde; elk verschaft of toegediend antibioticum moet ten laatste tegen de 7e dag van de volgende maand volgend op de verschaffingsdatum in het AB Register staan.

Ja, u kan deze terugvinden onder nuttige documenten. Het is belangrijk dat u de Excel voor de juiste diersoort neemt.

Ja, u kan de medicijnlijst terugvinden op de website onder nuttige documenten of in uw verschaffersportaal onder 'medicijnlijst'.

Deze dierenarts meldt eerst de éénmanspraktijk aan. Daarna registreert hij zichzelf als dierenarts onder deze praktijk.

Neen, het AB Register is enkel voor de rundveehouders in Vlaanderen. Alle Vlaamse rundveebedrijven zijn in het AB Register opgenomen.

De provider ID is uw ordenummer. Als natuurlijke persoon prefix N of F gevold door 4 cijfers. Als diergeneeskundige rechtspersoon prefix R of F gevolgd door 4 cijfers.

De praktijk dient eerst algemeen geregistreerd te worden. Nadien kan er bij ‘mijn praktijk’ in het verschaffersportaal door op de knop ‘Voeg nieuwe dierenarts toe’ een diergeneeskundige rechtspraktijk toegevoegd worden.

Blijf op de hoogte!