31 augustus 2021

Antibioticarapportering met NRT-tool - pluimvee

Sedert de start van AB Register in 2014 trachten we alle deelnemers op een waardevolle en bruikbare manier inzicht te geven in het antibioticagebruik op het bedrijf. Voor elk pluimveebedrijf aangesloten bij het AB Register wordt per semester een periodiek benchmarkrapport opgemaakt, met een analyse van het antibioticagebruik in een voorbije benchmarkperiode van één jaar. Deze ‘statische’ rapporten worden als een te downloaden PDF in het portaal ter beschikking gesteld aan de producent en aan u als verschaffer met een volmacht. We willen echter korter op de bal spelen en de deelnemers op ieder moment van de dag de mogelijkheid bieden om het antibioticagebruik op het bedrijf te evalueren. In samenwerking met Belplume vzw en AMCRA vzw heeft AB Register vzw de “Nearly Real Time” rapporteringstool voor pluimvee(verder NRT-tool) ontwikkeld.

De 2 statische rapporten voor pluimvee blijven bestaan. De NRT tool is een aanvulling op deze periodieke rapporten; de tool bevat quasi dezelfde informatie als een pdf-rapport maar de (benchmark)resultaten worden ‘nearly real-time’ (NRT) aangepast aan de meest recent beschikbare informatie (AB-registraties, opgezette loten) in AB Register. De tool is online in het AB Register portaal te raadplegen.

Wat is de NRT-tool?

De NRT- tool is een online tool waar de resultaten van het antibioticagebruik sneller te raadplegen zijn, ‘nearly real-time’ (NRT). Wanneer nieuwe registraties van antibiotica worden toegevoegd of bestaande registraties worden gewijzigd, wordt de NRT-tool geactiveerd en kan u als het ware een “real time” rapport van het antibioticagebruik op het bedrijf raadplegen waarin ook de meest recente registraties of wijzigingen al zijn opgenomen. Er gaat maximaal 24 uur over voordat de BD100-berekeningen opnieuw uitgevoerd worden en een aangepaste analyse in het portaal zichtbaar is.

 

Zo kan u de effecten van bepaalde interventies en behandelingen op het globaal antibioticagebruik van een bedrijf sneller beoordelen. Ook bij foutieve registraties hoeft u als gebruiker van AB Register dankzij de NRT-tool niet langer een semester te wachten op een nieuw resultaat.

 

De NRT-tool bevat dezelfde analyses als degene die u kan terugvinden in het periodiek bedrijfsrapport dat u 2 keer per jaar via uw AB register portaal ontvangt. U ziet in het geval van:

a) Een analyserapport:

  • een overzicht van de dieraantallen en diercategorieën die volgens de gegevens van de geregistreerde lotenaanwezig zijn op het bedrijf
  • een beeld van de kwantitatieve resultaten onder de vorm van de alom bekende benchmarkfiguur (zones groen – geel – rood)
  • een overzicht van uw maandelijkse BD100-waarde voor de laatste 12 maanden en de evolutie van uw gemiddelde BD100-waarde.
  • u ook kunt ook het kwalitatief antibioticagebruik volgens de AMCRA kleurcodes, per toedieningsweg en per actieve substantie raadplegen.
  • Tenslotte kunt u een overzicht van de opgezette loten en van de antibioticaregistraties consulteren.

b) Een probleemrapport:

  • een overzicht van de antibioticaregistraties waarvoor de loten ontbreken. Dit komt overeen met fout type 1 in de periodieke rapporten.
  • een overzicht van de geregistreerde loten op het pluimveebedrijf met een doeldier verschillend van waarvoor de producent Belplume-gecertificeerd is. Dit komt overeen met fout type 2 in de periodieke rapporten.

c) Leegstand:

Zijn er gedurende de volledige benchmarkperiode geen loten op het bedrijf (en geen AB-registraties) dan ontvangt u een ‘melding leegstand’.

 

Bij ieder onderdeel is er eveneens een tekstballon beschikbaar met informatie over de desbetreffende figuur. De figuren worden telkens overnacht geüpdatet zodat een nieuwe registratie de volgende dag al vervat zit in de analyses.

Verschillen tussen NRT en periodieke benchmarkrapporten

Verschil tussen NRT en periodieke benchmarkrapporten

Voor wie is de NRT-tool momenteel beschikbaar?

Elke actieve pluimveeproducent met een Belplume label heeft inzage in de NRT-rapporten. Daarnaast hebben ook de dierenartsen met een volmacht inzage in de analyseresultaten van de NRT-tool.

 

Verschaffers met een volmacht van een pluimveehouder hebben vanaf september 2021 eveneens inzicht in deze NRT-tool om zo mee een inzicht te krijgen op de situatie op het bedrijf.

 

Momenteel is de NRT-tool beschikbaar voor varkenshouders en pluimveehouders, in de toekomst kan dit verder uitgebreid worden naar melkveehouders.

Waar vindt u de NRT-tool in het AB-Register portaal?

Als verschaffer kan u voor de pluimveeproducenten die aan de eerder vermelde voorwaarden voldoen en waarvoor u een volmacht heeft, de NRT-tool raadplegen onder het dossier van de veehouder.

Waar vindt u de NRT-tool in het AB Register portaal? - afbeelding 1
Waar vindt u de NRT-tool in het AB Register portaal? - afbeelding 2

De handleiding voor de NRT-tool is beschikbaar in de NRT-tool zelf, rechts onderaan op de pagina onder het overzicht van de loten of via de website van AB Register.

Handleiding NRT-tool

Blijf op de hoogte!