23 april 2021

Correcte registratie is de basis voor een verantwoord antibioticagebruik

De melkveesector zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beleid inzake het gebruik van antibiotica.

De melkveesector zet zich in voor een verantwoord en duurzaam beleid inzake het gebruik van antibiotica.
Dankzij uw inzet heeft u, als dierenarts, bijgedragen tot het mogelijk maken van het analyseren van het antibioticagebruik en het rapporteren van de resultaten van deze analyse. Deze zaken staan ter beschikking van de producent en zijn dierenarts, ze spelen heden vandaag de dag een belangrijke rol in de bedrijfsvoering.

Sinds 27/02/2017 is het wettelijk verplicht om alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica te registreren voor de diercategorieën varkens, pluimvee (leg- en braadkippen) en vleeskalveren. Hoewel er tot op heden nog geen wettelijke verplichting is om antibiotica te registreren voor melkvee, ging de melkveesector sinds oktober 2018 reeds van start met de registratie van het antibioticagebruik in de privé-systemen AB Register (Vlaanderen) en Bigame (Wallonië). Op deze manier wou de melkveesector bijdragen aan de reductiedoelstellingen uit antibioticaconvenant ondertekend in 2016. In 2021 werd het vernieuwde convenant ondertekend waarin de oorspronkelijke doelstellingen werden verscherpt. Hierin wordt gestreefd naar een vermindering van het gebruik van antimicrobiële stoffen tegen 2024 met 65% ten opzichte van 2011. Er zou dan een antibioticumgebruik van ongeveer 50 mg/kg biomassa bereikt worden, wat momenteel het Europese gemiddelde is.

Dankzij de inzet van de dierenartsen om antibiotica te registreren was AMCRA reeds in de mogelijkheid om een eerste data analyse uit te voeren en benchmarkrapporten voor de melkveesector op te maken. Via deze jaarlijkse bedrijfsrapporten krijgen de melkveehouders een overzicht van het antibioticagebruik op hun bedrijf en kunnen ze hun prestatie vergelijken met andere melkveebedrijven. Het kengetal waarmee het antibioticagebruik uitgedrukt wordt in dit rapport is de BD100. De BD100 is het aantal dagen op 100 dagen dat de dieren worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag wordt er een gemiddelde BD100 berekend.

Meten is weten. De bedrijfsrapporten, beschikbaar via AB Register of via Cerise en Myawénet (Bigame), zijn dan ook een uitgelezen kans en hulpmiddel om samen met de veehouder eventuele problemen of pijnpunten aan te pakken en te streven naar een verantwoord en verminderd antibioticagebruik.

In overleg met de dierenartsen die dagelijks op de melkveebedrijven komen, wordt er een doordacht, duurzaam en oordeelkundig antibioticabeleid uitgestippeld om antibioticaresistentie te tegen te gaan, wat iedereen ten goede komt.

Correcte registratie van antibiotica voor alle melkveebedrijven is essentieel

Tot op heden is er nog geen wettelijke verplichting tot registratie voor melkvee. Deze overgangsperiode waarbij er nog geen wettelijke verplichting is, leent er zich toe om in uw praktijk alles op punt te zetten zodat de registratie van antibiotica correct verloopt tegen wanneer de wettelijke verplichting van kracht is.

Uit de eerste analyses van de tot nu toe verzamelde data en de benchmarkrapporten van AB Register kunnen we reeds enkele problemen opmerken in de registraties. Deze kunnen optreden door een menselijke vergissing of door instellingen in het software programma die nog niet op punt staan:

  • Sommige registraties hebben een abnormaal kleine of grote hoeveelheid. Deze abnormaal kleine of grote hoeveelheden hebben vaak als oorzaak dat de omzetting van het aantal eenheden dat werd afgeleverd of toegediend niet correct is ingesteld volgens de verpakkingsgrootte van het desbetreffende medicijn. Deze huidige periode voor de wettelijke verplichting is dan ook ideaal om contact op te nemen met uw softwarefirma om eventuele kinderziektes op te lossen.
  • Er worden soms intramammaire en intra-uteriene producten geregistreerd bij dieren jonger dan 8 maand. Gelieve altijd goed te kijken dat u de juiste diercategorie selecteert.
  • Indien er een product geregistreerd is op een diercategorie waarvoor er voor de benchmarkperiode geen gemiddeld aantal dieren kan bepaald worden uit de SANITEL gegevens, kan deze registratie niet verwerkt worden. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat het product op de verkeerde diercategorie geregistreerd werd. Indien de juiste diercategorie werd geregistreerd, zijn de dieraantallen foutief. In dit geval moeten de dieraantallen van het melkveebeslag in SANITEL gecorrigeerd worden.
  • Er zijn melkveebeslagen met enkel registraties op de diercategorie ‘Andere’ en dus geen registraties op de diercategorieën ‘0-3 maanden’, ‘3-8 maanden’, ‘8-24 maanden’ en ‘+24 maanden’. Gelieve bij het doorsturen van de registraties na te kijken of u de correcte diercategorie heeft geselecteerd.

De helpdesk van AB Register helpt u graag verder bij vragen of problemen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat alle verschafte antibiotica geregistreerd wordt in AB Register of Bigame. Alleen zo kan er een correct beeld van het antibioticagebruik in de melkveesector weergegeven worden. Vanaf oktober 2018 werden via het lastenboek van IKM de melkveehouders verplicht om deel te nemen aan het AB Register of Bigame. IKM zal dit jaar ook beginnen controleren op de volledigheid en correctheid van de antibioticaregistraties via audits.

Dit alles zal ervoor zorgen dat de eventuele fouten in de data rechtgezet zullen worden. Een correcte registratie is essentieel voor een goede, representatieve en betrouwbare data-analyse.

Blijf op de hoogte!